Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Monika  Tkaczyk

Monika Tkaczyk

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 45, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/3/18 członek
Komisja Spraw Społecznych stała II/5/18 członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 09:51:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II za
2018-11-30 09:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Barwicach II za
2018-11-30 10:06:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barwic II przeciw
2018-11-30 10:32:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok II wstrzymał się
2018-11-30 09:35:00 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Edyty Johannssen na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:38:09 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Moniki Tkaczyk na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:39:18 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnego Adama Sobolewskiego na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:40:54 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Justyny Pietras na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:42:06 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Renaty Rubik na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:43:11 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Moniki Ruzik na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:44:22 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnego Cezarego Kaziroda na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:46:58 Zmiana w projekcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej poprzez wykreślenie w § 1 ust 1 i ust.3 II przeciw
2018-11-30 10:35:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości II za
2018-11-30 09:48:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej II przeciw
2018-11-30 09:54:14 wniosek o dodanie do składu Komisji Budżetu i Finansów II za
2018-11-30 10:05:20 Wniosek radnych Porozumienia Samorządowego II przeciw
2018-11-30 10:12:58 wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do pracy Komisji Komunalnej II za
2018-11-30 10:31:41 wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. do prac komisji Budżetu i Finansów II za
2018-12-28 12:43:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 10, ppkt. 14, projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:00:01 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:01:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Barwice w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:03:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:05:12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Barwice III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Barwice III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:09:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:12:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 509/1 obr. Stary Chwalim III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 78, 15/5 obr. Barwice 03, nr dz. 20/4, nr dz. 15 obręb Barwice 04 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 61/2, nr dz. 62, nr dz. 18/2 obręb Barwice 04 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:17:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 41/2 obr. Piaski III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:19:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:21:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/128/16 z dnia 27 października 2016r. III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:39:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:13:10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-01-31 16:39:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finanasowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-01-31 16:40:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:41:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:42:55 Podjęcie uchwały w sprawie okreslenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:51:51 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-01-31 16:37:52 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-01-31 16:11:55 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:11:03 Głosowanie nad wnioskiem o zmianie w autopoprawce IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 15:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Barwicach przy ul. Moniuszki 12, 78- 460 Barwice oraz rozwiązania Zespołu Szkół w Barwicach V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-03-21 16:51:12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Barwice V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-03-21 16:52:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:53:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:57:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:11:00 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic za zaniechanie w zakresie umieszczenia odpowiedzi na interpelację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Barwice V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-03-21 17:19:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr dz. 28, nr dz. 29, nr dz. 49, nr dz. 46 obręb Barwice 04, nr dz. 332/4 obręb Sulikowo) V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-03-21 16:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/276/2018 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-03-21 17:20:49 Podjęcie uchwały o odstąpieniu od zbycia nieruchomości w drodze przetargu V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:22:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barwice porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie gospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:44:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” sp. z o.o. w Barwicach, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-03-21 17:57:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:59:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 13:06:44 Wniosek o dodanie do porządku obrad do punktu 14 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/128/16 z dnia 2016r. V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 13:11:03 Wniosek o zmianę kolejności głosowanych projektów uchwał, w punkcie 14 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/128/16 z dnia 27 października 2016r. V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:37:16 Wniosek formalny o wprowadzenie zmian do ząłacznika uchwały XIV/128/2016 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:18:12 Wniosek formalny o ponowne skierowanie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości do prac Komisji Komunalnej V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:25:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:29:22 Pdjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:30:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 13 kwietnia 2015 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:32:34 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:36:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr działki 4/36 obręb ewidencyjny Białowąs, nr działki 65/9 obręb ewidencyjny Barwice 01 VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:38:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr działki 63/19 obręb ewidencyjny Wojsławiec VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:42:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic za zaniechanie w zakresie terminowego umieszczenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Radnego Rady Miejskiej w Barwicach VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:59:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-04-29 16:01:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029. VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:19:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług odprowadzenia ścieków z obszaru gminy Barwice VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-05-30 15:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-05-30 15:38:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na dofi ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:40:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:42:21 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:50:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-05-30 16:07:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 115 Stary Chwalim VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 16:10:47 Podjęcie uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 115 Stary Chwalim VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 16:13:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 385/3 obręb ewidencyjny Śmilcz. VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:49:36 Wniosek o zmianę numeracji paragrafu w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 14:50:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania. VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:17:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2018 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:18:42 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:36:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice, na okres do lat trzech VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:43:26 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-06-26 15:48:34 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Gminą Grzmiąca w sprawie powierzenia Gminie Barwice realizacji zadania publicznego Gminy Grzmiąca w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Grzmiąca do Środowiskowego Domu Samopomocy „ Słoneczko” w Barwicach VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 13:05:49 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 15 jako ppkt 9 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:39:40 Wniosek formalny o wykreślenie funkcji VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:52:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność gminy Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 15:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o. o. na lata 2018-2020 na terenie Gminy Barwice, XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 15:55:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów Załącznika do uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:02:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały X/60/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:06:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/77/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019 r., XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-09-26 16:10:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice, XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-09-26 16:12:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:14:02 Podjęcie uchwaly w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:24:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 -2029. XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-09-26 13:05:55 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6 Wystąpienie ks. Marka Kowalewskiego prezesa zarządu Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:01:25 wniosek o zmianę brzmienia treści § 1 punktu 1 ppkt 1 projektu uchwały XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Barwice XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:07:53 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Barwicach XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:10:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:14:33 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w jednostce pomocniczej Knyki XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:27:25 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-10-29 15:28:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:30:02 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:31:15 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 16:00:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-10-29 16:02:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 16:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 13:07:57 Wniosek o wykreślenie z porządku obrad z punktu 13 podpunktu 13, czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 13:06:54 Wniosek w sprawie zmiany załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 14:05:21 Wybór komisji skrutacyjnej XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:59:18 Wniosek formalny o zmianę wysokości diet XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:41:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 -2028. Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:43:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 42/34 obręb ew. Jeziorki Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:44:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 93/12 obręb ew. Stary Grabiąż Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 11:20:42 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-11-22 11:22:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą Nr XXVI/140/16 z dnia 29 grudnia 2016r. Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-11-22 11:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-11-22 08:23:02 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice do prac komisji komunalnej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:24:43 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą Nr XXVI/140/16 z dnia 29 grudnia 2016r. do prac komisji komunalnej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:25:45 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do prac komisji komunalnej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:29:58 Wniosek formalny o zarządzenie przerwy w Sesji Rady Miejskiej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 11:17:10 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-12-05 16:42:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 16:44:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:01:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-12-05 17:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:03:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:13:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-12-05 17:48:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Barwicach XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-12-05 18:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-12-05 15:11:40 Wniosek o wykreślenie z porządku obrad z punktu 12 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjecie uchwał w sprawach , ppkt 8 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2019 rok i zastąpienie go nowym projektem uchwały w tej samej sprawie XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 16:55:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-12-30 17:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-12-30 17:29:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:30:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:31:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2019/2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:32:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:44:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-12-30 17:51:00 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 18:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 16:34:31 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:10:21 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 18:07:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2022 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 16:54:10 Wniosek o przesunięcie 150 tys z pkt.3 zał. nr 8 Przeb. pom. gosp. St Chwalim na 50 tys na drogi publiczne gminne, 50 tys na OSP i 50 tys świetlice wiejskie. Pozostałe 55 tys na remont tego pomieszczenia XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:27:32 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 12 podpunkt 9 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 18:13:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:40:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-01-30 15:42:30 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:45:07 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inakso XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:50:18 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:56:19 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:01:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:07:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:39:31 Wniosek o skreśleniu zapisów pod tabelą w planach pracy Rady Miejskiej XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-01-30 15:55:19 Poprawka do projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych poprzez zmianę paragrafu 5 XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:01:09 Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2001r 28 października 2010 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:06:46 Autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok - paragraf 5 ust.3 XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 15:57:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2020r., XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 16:59:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-03-02 17:02:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-03-02 17:16:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o.o. na lata 2018-2020 na terenie Gminy Barwice” XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Barwice XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:23:32 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:24:56 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:27:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:29:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:30:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 5 lat. XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 15:04:07 Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad - zdjęcie z porządku pkt 12g XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-05-14 15:20:05 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-05-14 15:24:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 15:32:36 Podjęcie uchwląy w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – nr dz. 89/4 m. Polne, obr. ew. Polne Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-05-14 15:39:45 Podjęice uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 15:44:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 14:44:19 Wniosek nr 1 o wycofanie z porządku obrad z punktu 5 ppkt c projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - nr 78/12 m. Gonne Małe, obr. ew. Stary Grabiąż Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 14:45:56 Wniosek nr 2 o wycofanie z porządku obrad z punktu 5, ppkt. g projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - nr lok.1 w budynku 98 m. Stary Chwalim Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 15:38:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobóow pomocy społecznej XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 13:09:23 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 15 rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał ppkt b projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 15:52:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 15:51:01 Wniosek o skreślenie zapisu pod tabelą " w razie konieczności Komisja Rewizyjna zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w planie pracy..". XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-26 08:22:07 Wniosek o przekazanie 3 projektów uchwał 5a, 5b, 5c do prac właściwych Komisji Rady Miejskiej Nadzwyczajna XX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:11:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Szczecinku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-09-30 17:13:32 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Barwice przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Barwice i wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – nr dz. 69 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 75 obr. ew. Barwice 04 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – nr. dz. 240/7 obr. ew. Łeknica XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:21:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:55:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-09-30 17:56:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020- 2028 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-09-30 18:00:18 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic na legalność przeprowadzonych wyborów Sołtysa w sołectwie Tarmno XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 15:44:51 Wniosek formalny o przygotowanie uchwały dotyczącej zatwierdzenia stanowiska komisji rewizyjnej dot. SUO XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 16:33:49 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt. 12 ppkt. 3 projektu uchwały dot. stanowiska komisji rewizyjnej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 16:51:46 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 Wniosek formalny o wykreślenie dwóch projektów uchwał z punktu 10 ppkt. l i m i skierowania do procedowania prac komisji XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-01-28 Wniosek radnej Moniki Tkaczyk o dodanie do porządku obrad jako punktu 7 Trybuny Sołeckiej i Trybuny Obywatelskiej XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2021-01-28 Wniosek radnego Adama Sobolewskiego o przeniesienie z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwoty 50 tys. oraz z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 tys. i przeniesienie tej kwoty 150 tys. do działu 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 Wniosek radnej Moniki Tkaczyk o przeniesienie z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi kwoty 50 tys. na dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70004 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2021-03-16 13:25:03 Wniosek o zmianę w porządku obrad w punkcie 8 zastąpienie wyrazów "z 2021" wyrazami "informacja z realizacji za 2020 rok" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:27:29 Wniosek o zmianę w porządku obrad wycofanie projektu uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:29:25 Wniosek o zmianę w porządku obrad wycofanie projektu uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:31:46 Wniosek o zmianę w porządku obrad dodanie projektu uchwały pkt. 9g "Rozpatrzenie petycji" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2021-03-16 13:33:13 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trybuny obywatelskiej. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barwice na lata 2021-2027 XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice w okresie 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach