Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata  Zaborowska

Małgorzata Zaborowska

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 123, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Komunalna stała II/5/2018 członek
Komisja Spraw Społecznych stała II/5/18 przewodniczący
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 09:51:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II za
2018-11-30 09:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Barwicach II za
2018-11-30 10:06:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barwic II za
2018-11-30 10:32:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok II za
2018-11-30 09:35:00 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Edyty Johannssen na członka Komisji Rewizyjnej II przeciw
2018-11-30 09:38:09 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Moniki Tkaczyk na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:39:18 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnego Adama Sobolewskiego na członka Komisji Rewizyjnej II przeciw
2018-11-30 09:40:54 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Justyny Pietras na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:42:06 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Renaty Rubik na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:43:11 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnej Moniki Ruzik na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:44:22 Głosowanie nad wyborem kandydata Radnego Cezarego Kaziroda na członka Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:46:58 Zmiana w projekcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej poprzez wykreślenie w § 1 ust 1 i ust.3 II za
2018-11-30 10:35:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości II za
2018-11-30 09:48:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej II za
2018-11-30 09:54:14 wniosek o dodanie do składu Komisji Budżetu i Finansów II za
2018-11-30 10:05:20 Wniosek radnych Porozumienia Samorządowego II za
2018-11-30 10:12:58 wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do pracy Komisji Komunalnej II za
2018-11-30 10:31:41 wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. do prac komisji Budżetu i Finansów II przeciw
2018-12-28 12:43:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 10, ppkt. 14, projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:00:01 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:01:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Barwice w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:03:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:05:12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Barwice III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Barwice III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:09:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:12:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 509/1 obr. Stary Chwalim III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 78, 15/5 obr. Barwice 03, nr dz. 20/4, nr dz. 15 obręb Barwice 04 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 61/2, nr dz. 62, nr dz. 18/2 obręb Barwice 04 III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:17:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 41/2 obr. Piaski III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:19:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:21:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/128/16 z dnia 27 października 2016r. III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2018-12-28 13:39:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. III Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:13:10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:39:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finanasowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:40:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:41:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:42:55 Podjęcie uchwały w sprawie okreslenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:51:51 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:37:52 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:11:55 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-01-31 16:11:03 Głosowanie nad wnioskiem o zmianie w autopoprawce IV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 15:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Barwicach przy ul. Moniuszki 12, 78- 460 Barwice oraz rozwiązania Zespołu Szkół w Barwicach V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:51:12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Barwice V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:52:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:53:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:57:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:11:00 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic za zaniechanie w zakresie umieszczenia odpowiedzi na interpelację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Barwice V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-03-21 17:19:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr dz. 28, nr dz. 29, nr dz. 49, nr dz. 46 obręb Barwice 04, nr dz. 332/4 obręb Sulikowo) V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/276/2018 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:20:49 Podjęcie uchwały o odstąpieniu od zbycia nieruchomości w drodze przetargu V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:22:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barwice porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie gospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:44:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” sp. z o.o. w Barwicach, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:57:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:59:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 13:06:44 Wniosek o dodanie do porządku obrad do punktu 14 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/128/16 z dnia 2016r. V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 13:11:03 Wniosek o zmianę kolejności głosowanych projektów uchwał, w punkcie 14 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/128/16 z dnia 27 października 2016r. V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 16:37:16 Wniosek formalny o wprowadzenie zmian do ząłacznika uchwały XIV/128/2016 V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-03-21 17:18:12 Wniosek formalny o ponowne skierowanie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości do prac Komisji Komunalnej V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-04-29 15:25:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:29:22 Pdjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:30:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 13 kwietnia 2015 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:32:34 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:36:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr działki 4/36 obręb ewidencyjny Białowąs, nr działki 65/9 obręb ewidencyjny Barwice 01 VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:38:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr działki 63/19 obręb ewidencyjny Wojsławiec VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:42:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic za zaniechanie w zakresie terminowego umieszczenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Radnego Rady Miejskiej w Barwicach VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 15:59:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-04-29 16:01:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029. VI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:19:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług odprowadzenia ścieków z obszaru gminy Barwice VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:38:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na dofi ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:40:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:42:21 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:50:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 16:07:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 115 Stary Chwalim VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 16:10:47 Podjęcie uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 115 Stary Chwalim VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 16:13:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 385/3 obręb ewidencyjny Śmilcz. VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-05-30 15:49:36 Wniosek o zmianę numeracji paragrafu w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 14:50:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania. VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:17:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2018 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:18:42 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:36:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice, na okres do lat trzech VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-06-26 15:43:26 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:45:19 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:48:34 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Gminą Grzmiąca w sprawie powierzenia Gminie Barwice realizacji zadania publicznego Gminy Grzmiąca w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Grzmiąca do Środowiskowego Domu Samopomocy „ Słoneczko” w Barwicach VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 13:05:49 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 15 jako ppkt 9 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:39:40 Wniosek formalny o wykreślenie funkcji VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-06-26 15:52:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność gminy Barwice VIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-07-19 13:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadzwyczajna IX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-07-19 13:52:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok Nadzwyczajna IX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-08-08 07:36:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Nadzwyczajna X Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-08-08 07:38:22 Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Barwice Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Nadzwyczajna X Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-08-08 07:43:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok. Nadzwyczajna X Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 15:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o. o. na lata 2018-2020 na terenie Gminy Barwice, XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 15:55:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów Załącznika do uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:02:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały X/60/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:06:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/77/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019 r., XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:10:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice, XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:12:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:14:02 Podjęcie uchwaly w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:24:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 -2029. XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 13:05:55 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6 Wystąpienie ks. Marka Kowalewskiego prezesa zarządu Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-09-26 16:01:25 wniosek o zmianę brzmienia treści § 1 punktu 1 ppkt 1 projektu uchwały XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Barwice XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:07:53 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Barwicach XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:10:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:14:33 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w jednostce pomocniczej Knyki XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:27:25 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:28:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:30:02 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:31:15 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 16:00:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 16:02:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 16:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 13:07:57 Wniosek o wykreślenie z porządku obrad z punktu 13 podpunktu 13, czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 13:06:54 Wniosek w sprawie zmiany załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 14:05:21 Wybór komisji skrutacyjnej XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-10-29 15:59:18 Wniosek formalny o zmianę wysokości diet XII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-11-22 07:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:41:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 -2028. Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:43:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 42/34 obręb ew. Jeziorki Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 07:44:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 93/12 obręb ew. Stary Grabiąż Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 11:20:42 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 11:22:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą Nr XXVI/140/16 z dnia 29 grudnia 2016r. Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 11:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:23:02 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice do prac komisji komunalnej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:24:43 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą Nr XXVI/140/16 z dnia 29 grudnia 2016r. do prac komisji komunalnej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:25:45 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do prac komisji komunalnej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 08:29:58 Wniosek formalny o zarządzenie przerwy w Sesji Rady Miejskiej Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-11-22 11:17:10 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 16:42:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 16:44:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:01:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:03:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:13:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 17:48:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Barwicach XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2019-12-05 18:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-05 15:11:40 Wniosek o wykreślenie z porządku obrad z punktu 12 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjecie uchwał w sprawach , ppkt 8 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2019 rok i zastąpienie go nowym projektem uchwały w tej samej sprawie XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 16:55:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:29:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:30:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:31:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2019/2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:32:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:44:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:51:00 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 18:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 16:34:31 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 17:10:21 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 18:07:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2022 XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 16:54:10 Wniosek o przesunięcie 150 tys z pkt.3 zał. nr 8 Przeb. pom. gosp. St Chwalim na 50 tys na drogi publiczne gminne, 50 tys na OSP i 50 tys świetlice wiejskie. Pozostałe 55 tys na remont tego pomieszczenia XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2019-12-30 17:27:32 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 12 podpunkt 9 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2019-12-30 18:13:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:40:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:42:30 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:45:07 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inakso XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:50:18 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:56:19 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:01:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:07:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:39:31 Wniosek o skreśleniu zapisów pod tabelą w planach pracy Rady Miejskiej XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 15:55:19 Poprawka do projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych poprzez zmianę paragrafu 5 XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:01:09 Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2001r 28 października 2010 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-01-30 16:06:46 Autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok - paragraf 5 ust.3 XVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 15:57:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2020r., XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 16:59:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:02:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:16:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o.o. na lata 2018-2020 na terenie Gminy Barwice” XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Barwice XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:23:32 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-03-02 17:24:56 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:27:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:29:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 17:30:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 5 lat. XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-03-02 15:04:07 Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad - zdjęcie z porządku pkt 12g XVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 15:20:05 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 15:24:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 15:32:36 Podjęcie uchwląy w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – nr dz. 89/4 m. Polne, obr. ew. Polne Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 15:39:45 Podjęice uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-05-14 15:44:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-05-14 14:44:19 Wniosek nr 1 o wycofanie z porządku obrad z punktu 5 ppkt c projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - nr 78/12 m. Gonne Małe, obr. ew. Stary Grabiąż Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-05-14 14:45:56 Wniosek nr 2 o wycofanie z porządku obrad z punktu 5, ppkt. g projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - nr lok.1 w budynku 98 m. Stary Chwalim Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 15:38:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobóow pomocy społecznej XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 13:09:23 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 15 rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał ppkt b projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 15:52:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-04 15:51:01 Wniosek o skreślenie zapisu pod tabelą " w razie konieczności Komisja Rewizyjna zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w planie pracy..". XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-06-26 08:46:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok Nadzwyczajna XX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-06-26 08:49:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020 – 2028 Nadzwyczajna XX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-06-26 08:54:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r. Nadzwyczajna XX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-06-26 08:22:07 Wniosek o przekazanie 3 projektów uchwał 5a, 5b, 5c do prac właściwych Komisji Rady Miejskiej Nadzwyczajna XX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-07-14 14:22:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2020 rok Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-07-14 14:28:38 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2020/2021 Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-07-14 14:34:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 10:10:35 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 10:24:00 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2019 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 10:25:46 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:04:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr. dz. 23 obr. ew. Barwice 04, nr. dz. 53 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 58 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 25 obr. ew. Barwice 04 XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:06:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 63 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 64 obr. ew. Barwice 04 XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:07:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 125/2 obr. ew. Polne, nr dz. 128 obr. ew. Polne XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:08:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 15 obr. ew. Barwice 04 XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:10:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 541/23 obr. ew. 03 Barwice XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:11:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:14:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Spółki pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Barwicach XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:15:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Barwicach XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 11:18:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 12:03:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-08-19 12:12:18 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2020-08-19 12:14:10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-08-19 12:17:10 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 09:05:56 Wniosek o wycofanie z porządku obrad z pkt 10 ppkt f projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 10:58:52 Wniosek o zmianę brzmienia paragrafu 1 ust. 2 pkt 3 " położone w budynkach wybudowanych po wejściu w życie niniejszej uchwały" XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-08-19 10:59:45 Wniosek w sprawie zmiany kwoty z 80.000 zł na 50.000 zł zapisanej w paragrafie 3 oraz paragrafie 4 ust.2 XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:11:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Szczecinku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:13:32 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Barwice przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Barwice i wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – nr dz. 69 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 75 obr. ew. Barwice 04 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – nr. dz. 240/7 obr. ew. Łeknica XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:21:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 17:55:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-09-30 17:56:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020- 2028 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-09-30 18:00:18 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic na legalność przeprowadzonych wyborów Sołtysa w sołectwie Tarmno XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 13:08:15 Wniosek o wycofanie z porządku obrad z punktu 13 podpunktu e projektu uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/160 /2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 15:44:51 Wniosek formalny o przygotowanie uchwały dotyczącej zatwierdzenia stanowiska komisji rewizyjnej dot. SUO XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 16:33:49 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt. 12 ppkt. 3 projektu uchwały dot. stanowiska komisji rewizyjnej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-09-30 16:51:46 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 13:51:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 13:53:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice nr działki 2/1 obr. ew. Śmilcz XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 13:55:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice, XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 13:56:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr. dz. 231/3 obr. ew. Barwice 03, nr. dz. 231/10 obr. ew. Barwice 03 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 13:58:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr. 61/1 obr. ew. Nowe Koprzywno XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 13:59:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 14:01:53 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 14:03:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 14:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 14:08:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-10-29 14:26:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-10-29 Wniosek formalny o wykreślenie dwóch projektów uchwał z punktu 10 ppkt. l i m i skierowania do procedowania prac komisji XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-11-26 14:04:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:06:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 54 obr. ew. Barwice 04, XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:25:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 65/9 obr. ew. Barwice 01 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:26:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice – pomieszczenie garażu nr 3, na dz. nr 133/11 obr. ew. Barwice 03 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:28:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 177 obr. ew. Ostrowąsy XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barwice nr dz. 38/3 obr. ew. Barwice 05 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 15:04:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lok. niemieszkalny nr 1 w budynku nr 98 w miejscowości Stary Chwalim XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 15:06:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku o odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu. XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 13:14:35 Wniosek nr 1 o wycofanie z porządku obrad z punktu 9 ppkt c projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 59/1 obr. ew. Barwice 06 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 13:15:54 Wniosek nr 2 o wycofanie z porządku obrad z punktu 9 ppkt d projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr. 47/1 obr. ew. Barwice 06, dz. nr 48/5 obr. ew. Barwice 06. nr dz. 54 obr. Barwice 06, XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 13:17:24 Wniosek nr 3 o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 9 podpunktu c projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 59/1, 47/1, 48/5 obr. ew. Barwice 06 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 13:18:36 Wniosek nr 4 o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 9 podpunktu d projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 54 obr. ew. Barwice 06 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 13:20:27 Wniosek nr 5 o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 9 podpunkt k projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2020 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 59/1, 47/1, 48/5 obr. ew. Barwice 06 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 14:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 54 obr. ew. Barwice 06 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-11-26 15:23:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2020 XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 13:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 13:46:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: 1) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 2) ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 13:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2021 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 14:51:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 14:53:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 14:55:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 15:01:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 15:09:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy” XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 15:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 54 obr. ew. Barwice 04 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 15:13:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 2/12 obr. ew. Stary Grabiąż, dz. nr 5/2 obr. ew. Barwice 06 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 15:14:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice dz. nr 249/8 obr. ew. Barwice 03 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 15:22:43 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2021 rok XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 16:05:35 Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2020-12-30 13:16:22 Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 5 "Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020r." XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 13:19:04 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 7 podpunkt a projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2020. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 13:42:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2020 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2020-12-30 14:49:43 Wniosek formalny o wprowadzenia zmian w projekcie uchwały na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zmianę paragraf 1 pkt.2 Barwice-Stary Chwalim - Barwice. Paragraf 1 pkt.3 Barwice - Polne - Gonne Małe - Barwice. Paragraf 1 pkt. 4 Barwice - Przybkowo - Chłopowo - Barwice XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2021-01-28 17:25:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 17:20:58 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barwice na lata 2021-2028 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 17:39:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 17:44:29 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 17:46:56 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Sławomira Wiesława Sala z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 17:48:31 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 Wniosek radnej Moniki Tkaczyk o dodanie do porządku obrad jako punktu 7 Trybuny Sołeckiej i Trybuny Obywatelskiej XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-01-28 Wniosek radnego Adama Sobolewskiego o przeniesienie z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwoty 50 tys. oraz z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 tys. i przeniesienie tej kwoty 150 tys. do działu 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2021-01-28 Wniosek radnej Moniki Tkaczyk o przeniesienie z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi kwoty 50 tys. na dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70004 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2021-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 14:30:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2021r. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 15:03:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2021-03-16 15:10:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszańców. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach wstrzymał się
2021-03-16 15:22:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 15:51:07 Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 Kodeksu Karnego. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:25:03 Wniosek o zmianę w porządku obrad w punkcie 8 zastąpienie wyrazów "z 2021" wyrazami "informacja z realizacji za 2020 rok" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:27:29 Wniosek o zmianę w porządku obrad wycofanie projektu uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:29:25 Wniosek o zmianę w porządku obrad wycofanie projektu uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:31:46 Wniosek o zmianę w porządku obrad dodanie projektu uchwały pkt. 9g "Rozpatrzenie petycji" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 13:33:13 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trybuny obywatelskiej. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach przeciw
2021-03-16 15:21:58 Wniosek o wyłączenie z projektu uchwały działki Nr. 78 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 15:42:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-03-16 16:00:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 13:25:16 Wniosek o zmianę kolejności w porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punktu 6: Informacje Komendantów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Zarządu MG Ochotniczych Straży Pożarnych w Barwicach o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Barwice za 2020 rok, oraz określenie istotnych zagrożeń pożarowych. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 13:20:55 Wniosek o wprowadzenie w punkcie 11 j) porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 13:22:44 Wniosek o wprowadzenie w punkcie 11 k) porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:22:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za rok 2020 XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:30:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barwice na lata 2021-2027. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:34:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:35:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:38:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2021-2023 na terenie Gminy Barwice" XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:43:29 Podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:59:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 16:00:59 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 16:47:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 16:58:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028 z uwzględnieniem autopoprawki. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 16:46:49 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 16:57:40 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-04-29 15:57:56 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice w okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barwice na lata 2021-2027 XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Barwice na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-05-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice w okresie 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach za
2021-06-30 13:46:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:48:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028 XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:49:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:50:53 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2021/2022. XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:54:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 3 obręb Barwice 05) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:56:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 32/2 obręb Barwice 05) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach wstrzymał się
2021-06-30 13:58:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 156/2 obręb Piaski) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:01:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 67/2 obręb Nowy Chwalim) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:02:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 541/23 obręb Barwice 03) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:03:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 541/23 obręb Barwice 03) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:05:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 77/3 obręb Piaski) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:06:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 65/9 obręb Barwice 01) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:08:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 22/6 obręb Sulikowo) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:09:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 39 obręb Barwice 04) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:11:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 76 obręb Barwice 04) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:13:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( dz. ew. 117/3- Barwice) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:14:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( dz. ew. 5/1- Przybkowo) XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 14:16:10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego Rady Miejskiej w Barwicach w przedmiocie zaniechania przez Burmistrza Barwic obowiązku terminowego udzielania odpowiedzi. XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 12:59:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:19:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2020 rok XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:21:11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2020 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 12:06:43 wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 11q zamiast działki 51/1, winno być 5/1 XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za
2021-06-30 13:45:40 Wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok w paragrafie 6zmianę cyfry 4 na 5 wraz ze zmianą w uzasadnieniu. XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach za